Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

Thánh Tâm Chúa Giêsu và người Công giáo

Thánh Tâm Chúa Giêsu và người Công giáo
 Chuyên mục: Linh đạoĐiểm nhấn // Thẻ: Chúa GiêsuCông giáoThánh Tâm.

KATHRYN JEAN LOPEZ
L Thánh Tâm Chúa Giêsu có th ch là mt l trong tháng Sáu, nhưng đi sng Kitô giáo không đúng nếu không c hành hng ngày – mt s tn hiến mi, mt s kết hip vi Chúa, và phát trin thành tình yêu c th.
Lm Thomas Williams viết trong cun A Heart Like His: Meditations on the Sacred Heart of Jesus (Trái tim như Ngài: Suy nim v Thánh Tâm Chúa Giêsu), NXB Circle Press:“Nhn biết Chúa Giêsu Kitô còn hơn là biết Ngài sng khi nào và đâu, hoc Ngài nói gì và làm gì. Nghĩa là biết Ngài mt cách thân mt hơn bng cách đi sâu vào Thánh Tâm Ngài. Vic nhn biết Ngài giúp chúng ta yêu mến Ngài, bước vào tình bng hu vi Ngài, và khiến chúng ta noi gương Ngài. Nhưng bt chước Chúa Giêsu Jesus nghĩa là làm như Chúa đã làm, là cho phép Chúa Thánh Thn biến trái tim chúng ta ging trái tim Chúa hơn”.
Sách ca Lm Thomas được gii thiu là “sách bài tp” ca tháng Sáu. Mi đây tôi nói vi Lm Thomas: “Cha gii thích thế nào v các cách sùng kính này? Hôn kính và quỳ trước thánh tích các thánh thì sao? Thánh Tâm Chúa Giêsu khác vi xương s ca thánh n Agnes Piazza Navona ti Rôma?”
T “thánh tích” theo nghĩa đen là “vt còn li”. Thánh tích có th là mt phn cơ th, thm chí là qun áo ca v thánh đó đã s dng, đ nhc nh điu thánh nhân đã làm.
Tuy nhiên, cũng quan trng như thánh tích, Thánh Tâm Chúa Giêsu là điu khác, không là “vt còn li”. Đó là trái tim thc s bng máu tht vn đp nhp vì mi chúng ta. Đó là biu tượng tính nhân đo và yêu thương ca Ngài, tình yêu không lý thuyết suông hoc tình toán, nhưng hin hu và trc n.
Làm sao đi vào sâu trong Thánh Tâm Chúa Giêsu?
Chúa Giêsu không như Julius Caesar hoc Napoleon hoc Churchill. Ngài còn hơn là nhân vt lch s mà chúng ta biết qua sách báo. Ngày nay Ngài vn sng, có th tiếp cn mà không nhân vt lc s nào như vy.
Vì Ngài có tht, hin hu và hot đng trong cuc đi chúng ta, chúng ta có cơ hi biết Ngài theo cách mà chúng ta không th biết ai khác. Ngài sn sàng vi chúng ta. Ngài mc khi trái tim Ngài cho chúng ta. Ngài mun chúng ta nhn biết Ngài. Thế nên, chng hn khi chúng ta đc Phúc âm, chúng ta không ch đc nhng t ng vô hn. Ngài nói riêng vi mi chúng ta, vì Li Ngài hng sng. Mun nhn biết Ngài, chúng ta phi dành thi gian cho Ngài, trò chuyn vi Ngài, m rng cuc đi mình đi vi Ngài.
“Chúa Giêsu s làm gì?” hay “Tôi s làm gì nếu tôi là Chúa Giêsu?”
Đó là s cám d thường tình đi vi chúng ta v Chúa Giêsu. Chúng ta “tái to” Ngài theo hình nh ca chúng ta thay vì đ Ngài tái to trái tim chúng ta theo hình nh Ngài. Thế nên đi vi nhiu người, “làm điu Chúa Giêsu làm” nghĩa là làm thích nghi “quyn ca Chúa Giêsu” vì quyết đnh và cách chn la ca Ngài. Chúng ta nói: “Tôi nghĩ Chúa Giêsu không làm vy” mà không có nn tng thc tế khác vi trc giác ca chúng ta.
Đ vượt qua điu này, chúng ta cn khiêm nhường t tâm khm. Chúng ta cn xin Chúa Giêsu gi Chúa Thánh Thn đến dy d chúng ta. Chúng ta cn hc hi cách sng ca Ngài, Li Ngài, và hành đng ca Ngài. Chúng ta phi ngoan ngoãn m lòng trí đ Ngài có th dy chúng ta và tái to chúng ta. May thay, chúng ta có s hướng dn chc chn ca giáo hi theo n lc ca Ngài, điu này gii thoát chúng ta khi tính ch quan mà chúng ta d mc phi. Nếu chúng ta hiu Chúa Giêsu và giáo hun ca Ngài không phù hp vi nhng gì giáo hi dy, chúng ta cn ngoan ngoãn thay đi.
Lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu là lòn tôn sùng “thc tế” thế nào?
Công giáo rt thc tế. Chính Chúa Giêsu cũng rt “t nhiên”. Ngài chn sinh ra nơi hang chiên lnh giá. Ngài làm ngh mc. Ngài làm rượu. Ngài đi b đường dài. Ngài lt đ nhng chiếc bàn trong Đn th. Ngài cha lành người mù bng cách nh nước bt xung đt và trn thành loi bùn bôi vào mt người mù. Ngài biết khi người ph n b băng huyết chm vào áo mình và có mt sc mnh xut ra t Ngài.
Chúa Giêsu hơn hn thuyết duy tâm riêng tư (esoteric spiritualism) to thành điu ct lõi trong tâm linh Đông phương (Eastern spirituality). Lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu là bí tích sâu xa – luôn luôn hòa quyn nhng th vô hình và hu hình, vt cht và tinh thn. Lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu mi gi chúng ta yêu thương nơi đây và ngay bây gi, c th, thc tế, như chính Chúa Giêsu đã làm. Không lý thuyết suông mà rt thc tế.
Tôi là ai và được to thành làm gì?
Mi chúng ta đu được tác to ging hình nh Thiên Chúa, và qua bí tích Thánh Ty chúng ta được tr nên người con trong Chúa Con. Chúng ta được nên ging Chúa Giêsu, nghĩ như Chúa Giêsu, hành đông như Chúa Giêsu. Ngài hoàn ho, điu mà mi chúng ta nên mơ ước. Nhưng chúng ta được mi gi nên ging Ngài không là ci trang b ngoài, như ci trang vui l hi Halloween, nhưng là thay đi t bên trong. Chúng ta được kêu gi đ Ngài tái to trái tim chúng ta nên ging Thánh Tâm Ngài.
Ti sao Thánh Tâm Chúa Giêsu cc kỳ quan trng?
Trái tim biu hin con người mc sâu xa nht và chân tht nht. Thánh Tâm Chúa Giêsu th hin tình yêu nng nàn đi vi Chúa Cha và mi chúng ta. Thánh Tâm Chúa Giêsu th hin các quy lut, s nhn thc, khát vng, quyết tâm, lòng trc n, s du hin. Thánh Tâm Chúa Giêsu là đng lc khiến chúng ta hành đng và làm cho chúng ta là chính mình.
Thánh Tâm Chúa Giêsu liên quan Mu Tâm Vô Nhim thế nào?
Chúa Giêsu và M Maria luôn cùng nhau. Không th có Chúa Giêsu mà thiếu Đc M, cũng như bn không th có Chúa Giêsu mà thiếu Giáo hi.
M Maria dn chúng ta ti Chúa Giêsu, nhưng Chúa Giêsu cũng vui thích khi chúng ta sùng kính M ca Ngài. Chúa Giêsu nói vi thánh Gioan: “Này là M ca anh” (Ga 19:27). Đc M là tng phm ca Chúa Giêsu trao cho chúng ta t trên Thánh giá. Mu Tâm Đc Maria phn ánh Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trái tim các Ngài hòa chung mt nhp đp: vi s tuân phc Thánh Ý Chúa Cha, lòng thương xót ti nhân, lòng ước mun cho Nước Cha tr đến. Đây là lý do Giáo hi trao cho chúng ta hai l trng này: l Thánh Tâm Chúa Giêsu và l Mu Tâm Vô Nhim (Trái Tim Vn Sch Đc M).
Hai lòng sùng kính này có quan trng đi vi các linh mc?
Các linh mc được mi gi mt cách đc bit đ noi gương Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mu Tâm Vô Nhim. Giáo dân có quyn hy vng các linh mc c gng chân thành và thc s phn ánh Chúa Kitô, c v s tt lành và chân tht. Các linh mc không hoàn ho và luôn được mi gi hoán ci, nhưng vn có trách nhim đc bit. Đây là điu không th nếu không nh s cu nguyn liên l ca giáo dân cho linh mc.
Đ ln lên trong đc tin và đc ái, chúng ta cn cm nghim tình yêu ca Chúa Kitô. Chúng ta cn hiu tình yêu y, cm nhn tình yêu y, nm bt tình yêu y, quy phc tình yêu y, đm mình vào trong tình yêu y. Ch có s tri nghim tình yêu mnh m v vic được chính Thiên Chúa yêu thương vô điu kin thì mi kh dĩ làm chúng ta yêu mến Ngài và yêu thương tha nhân như chúng ta mong ước. Bng cách nào?
Các thánh – bt đu vi thánh s Gioan – luôn dy chúng ta rng chúng ta ch có th yêu thương khi chúng ta cm nghim mình được yêu thương. Ch nh cm nghim tình yêu mãnh lit Ngài dành cho chúng ta thì chúng ta mi có th yêu mến Ngài và yêu thương tha nhân. Tình yêu không là th chúng ta “chế to” trong chính mình hoc là kết qu ca sc mnh ca ý chí thun túy. Như thánh Phaolô nói, đó là tình yêu ca chính Thiên Chúa đã tuôn đ vào chúng ta nh Chúa Thánh Thn (x. Rm 5:5). Trước khi đó là điu chn la thì tình yêu đã là tng phm ca Thiên Chúa.
Cht liu thánh
Dĩ nhiên. Nhưng trong mt Thiên Chúa, mi chúng ta đu là thánh nhân đang hình thành. Khi Thiên Chúa đoái nhìn ching1 ta, Ngài thy chúng ta là các thánh mà Ngài đã tác to, vì tt c chúng ta đu được kêu gi nên thánh. Đó là mc đích chúng ta được to dng.
Thiên Chúa luôn nói s tht nhưng Ngài không mt thi gian tranh lun vi người ta v nhu cu phi là đúng. Ngài ch quan tâm làm điu tt và hoàn tt s v được giao phó. Điu tt nào là s tht nếu người ta không biết đó là đúng?
Có mt điu là s tht và giúp người ta nm bt. Có điu khác đang được tranh lun và c gng chng t chúng ta đúng. Chúa Giêsu nói rng Ngài đến thế gian đ làm chng cho s tht và “ai đng v phía s tht thì nghe tiếng Tôi” (Ga 18:37). Ngài mun mi người tin và tr nên hoàn toàn chân tht, nhưng Ngài cũng không ép ai làm vy. Ngài làm cho s tht có sn đi vi nhng ai mun. Chúa Giêsu nhn ra rng con người ch chân tht khi tìm kiếm chân lý hoc ch sáng sut và tranh lun vì chân lý. Ngài không có thi gian tranh lun v chân lý.
Chúa Ba Ngôi là mt cun sách khác – cun sách mà có th bn đang “nghiên cu”, được trao ban s phong phú – nhưng vì bn đã p điu đó trong cun sách đó: Nếu Đc Giêsu và Thiên Chúa là mt vi Chúa Thánh Thn, ti sao Đc Giêsu to uy tín nơi Chúa Cha qua Phúc âm?
Qua Phúc âm, Chúa Giêsu cho thy rng Ngài luôn biết mi th Ngài có, là chính Ngài, đến t Chúa Cha, Ngài vui mng to uy tín nơi Chúa Cha và “làm cho Ngài thành Đn th” nếu bn mun. Ngài thích làm vinh danh Chúa Cha. Mc dù Chúa Giêsu đng bn th vi Chúa Cha (consubstantial with the Father), và không là th to như chúng ta, Ngài vn trao cho chúng ta tm gương kỳ diu v đc khiêm nhường: Hãy đ Thiên Chúa là Đn th!
Ti sao s khiêm nhường và s t h li quan trng đi vi s phát trin tâm linh?
Khiêm nhường không ch quan trng mà còn là yếu t quan trng nht đi vi s phát trin tâm linh. Chúng ta thường là k thù nguy him nht ca chính mình. Chúng ta tìm kiếm chính mình khi đáng l phi tìm kiếm Thiên Chúa. Ý mun ca chúng ta b bóp méo ch trong nháy mt, điu chúng ta làm cho Chúa và cho tha nhân li bt ng tr thành cho chính mình. Đ biết chúng ta không là gì và không th làm gì là điu khôn ngoan nht, vi điu kin điu đó được kết hp vi vic nhn biết rng chúng ta có th làm được tt c nh Thiên Chúa.
Chúng ta nghĩ v Thiên Chúa là người cung cp. đây có mt bài hc: Bài hc riêng bit, có th cho mi người nam và n? Ph n thường nghĩ v đàn ông là “nhà cung cp”, và đàn ông thường nghĩ mình phi vy. Có th là không thc tế? Thánh Tâm Chúa Giêsu có cách “chn chnh” s hn đn trong mi quan h gia hai phái sau nhiu thp niên làm ngơ tông thư S Sng Con Người (Humanae Vitae)?
Chc chn đàn ông và ph n quan h vi Chúa Giêsu khác nhau, đây là điu tt và thích hp. Thiên Chúa mun mi chúng ta yêu mến Ngài như chính mình, ch không như người khác. Mi người phi yêu bng tình cht (temperament) mà Ngài đã nhn, bng phm cht và thiên phú đc bit, bng tt c kinh nghim đau thương và kỳ diu. Thc s con người đôi khi khó nhn biết s l thuc tuyt đi (absolute dependence) vào Thiên Chúa, nhưng s kiêu ngo chi phi tt c chúng ta, và làm chúng ta mun là to hóa ca chính mình (our own creators), trách nhim thuc v chính chúng ta. Đó không là đường li ca Thiên Chúa!
Chúa Giêsu khao khát thế nào, cn mi th thế nào?
Đó là điu mu nhim đ chúng ta nghĩ rng Thiên Chúa đã cn chúng ta và Chúa Giêsu thc s “khao khát” chúng ta. Chúa Giêsu khao khát yêu thương. Nhưng Ngài khao khát tình yêu ca chúng ta đ tình yêu ca Ngài kh dĩ làm chúng ta đy tràn hoàn toàn. Tình yêu ca chúng ta không lp đy điu thiếu nơi Chúa Giêsu, nhưng m ra cho chúng ta s kết hip viên mãn mà Ngài mun đi vi chúng ta.
Mt tâm hn có th khôn ngoan thế nào?
Bn có th nh li rng sách Các Vua quyn I tường thut cách Thiên Chúa hi vua Solomon món quà nào mà ông thích khi khi đu triu đi, và vua Solomon đã xin ơn khôn ngoan. Thiên Chúa vui mng vi li cu xin này và nói: “Ta ban cho ngươi mt tâm hn khôn ngoan minh mn, đến ni trước ngươi, chng mt ai sánh bng, và sau ngươi, cũng chng có ai bì kp” (1 V 3:12). Khôn ngoan ám ch s nhn thc thu đáo v nhng gì thc s là vn đ và và kh năng phát hin điu gì quan trng đ theo đui. Người kh di chú trng quá nhiu v điu không đáng giá và lãng phí, còn người khôn ngoan tìm kiếm kho tàng thc s và vĩnh cu.
Đi thoi hòa bình thường đem li bình an cho tâm hn, phn chiến (antiwar) bo v nhân dân. Bình an đích thc trong Đc Kitô là gì? Điu đó có nghĩa gì khi gi Chúa Giêsu là Hoàng T Hòa Bình (Prince of Peace)?
Hòa bình thc s mà Chúa Giêsu đem li là hòa gii vi Thiên Chúa (reconciliation with God). Ngài đem đến Thiên Chúa và quy t con người. Nơi Ngài, Ngài tr thành nhp cu ni kết Thiên Chúa vi con người, đng thi qua cuc kh nn và s chết ca Ngài, Ngài trit tiêu s cu đch khiến chúng ta xa cách Thiên Chúa.
Tt c mi th bình an – dù là bình an tâm hn, bình an trong nhân dân hoc bình an gia các quc gia – đu là kết qu ca s bình an nn tng này. S hn lon và chia cách vì ti li, Chúa Giêsu đã “đi tu” và cha lành.
Ti sao đưa Che Guevara vào sách?
Người ta thích nghĩ Chúa Giêsu là nhà cách mng (revolutionary). H nghĩ Ngài là là người chng “h thng”, chng chính quyn, và biến Chúa thành “con người”. Tôi c gng chng t rng khuôn mu này không bế tc. Ngày nay không được ưa chung như “đc vâng li”, khuôn mu này hình thành điu ct lõi ca vic Chúa Giêsu đáp li Chúa Cha. Ngài yêu mến Chúa Cha và hoàn tt Thánh Ý trong mi s. Nhưng đc vâng li ca Ngài là vâng li vì yêu thương ca mt người con, không vâng li vì b ép buc hoc min cưỡng như mt nô l. Chúng ta không th nên ging Chúa Giêsu nếu chúng ta làm theo ý riêng mình.
Điu gì quan trng nht v Thánh Tâm Chúa Giêsu khi viết sách này?
Khi tôi viết sách này, tôi nhn thy rõ ràng rng Chúa Giêsu là giếng nước không bao gi cn khô. Hng ngày chúng ta có th biết nhng điu mi l v Ngài, nhng điu ngc nhiên và kỳ diu. Chúng ta không bao gi khánh kit s phong phú ca tính cht Ngài, và tình yêu Ngài dành cho chúng ta luôn luôn mi l và tt đp. Điu này làm tôi nhn ra ti sao chúng ta không bao gi chán trên Tri. Chúa Giêsu không bao gi cũ hoc li thi. Mi ngày sng vi Ngài là mt khám phá mi và và là mt bước tiến mi trong tình yêu vĩnh hng ca Ngài.
Thom. Aq. TRM THIÊN THU
(Chuyn ng t NCRegister.com)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét